De gedragsregels “IDD”

De context

De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen heeft de gedragsregels AssurMiFID ingevoerd in de verzekeringsmarkt.

Deze zijn sinds 1 mei 2015 van toepassing op het Belgische grondgebied.

Door de wet 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie zijn deze gedragsregels opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Hierdoor spreken we nu over de IDD-gedragsregels waarbij IDD staat voor Insurance Distribution Directive.

Om deze wetgeving te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

NV Zakenkantoor Vandenberghe
Schoolstraat 1
8800 Roeselare
Telefoon: 051/25.11.11
E-mail: info@zvdb.be
www.zvdb.be
Erkenningsnummer FSMA: 011 488 A-B
Ondernemingsnummer: 0435.451.410

Wij zijn ingeschreven als distributeur van verzekeringen onder het nummer 011 488 A-B in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in het Nederlands. 

U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone et op onze website.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

De NV Zakenkantoor Vandenberghe biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

Deze diensten zijn omschreven in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen.

Als verzekeringsbemiddelingsdiensten worden beschouwd één of meerdere van de volgende diensten, wanneer zij één of meerdere  verzekeringsovereenkomst(en) betreffen:

Het adviseren over verzekeringscontracten,

Het aanbieden van verzekeringscontracten,

Het voorstellen van verzekeringscontracten,

Het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringscontracten,

Het sluiten van verzekeringscontracten,

Het assisteren bij het beheer en

de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

U kan bij ons terecht voor de volgende verzekeringen :


Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.

Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.

In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.

Onze belangenconflictenbeleid.

1. Wetgevend kader

Het belangenconflictenbeleid in de verzekeringswereld vind haar oorsprong in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten.

Deze wetgeving voorziet onder andere de verplichting voor de verzekeringsdistributeurs om een dergelijks beleidsnota op te stellen en om alles in het werk te stellen om deze operationeel te houden.

Dit beleid moet uitgeschreven zijn.

Verder zijn alle medewerkers van ons kantoor op de hoogte gebracht van dit beleid door middel van een instructienota.

De wettelijke regeling in verband met de belangenconflicten is een aanvulling op de fundamentele gedragsregel. Deze regel wordt door de medewerkers van ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld, waarvan de volgende tekst een samenvatting is.

Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :

ons kantoor en haar verbonden personen met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, de personen die controle uitvoeren, medewerkers die betrokken zijn in het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en onze subagenten en een klant of

tussen meerdere klanten onderling.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze organisatorische of administratieve maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om een belangenconflict te vermijden, zal u schriftelijk of op een andere duurzame drager geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.

De uiteindelijke gevolg dat gegeven moet worden deze sinds met betrekking tot het belangenconflict zal u steeds toekomen.

Wanneer een specifiek belangenconflict niet vermeden kan worden, dan kan het zijn dat ons kantoor de vraag van de klant zal weigeren om diens belangen te vrijwaren.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Procedure klachten

Versie : 002/15092022

Context

Sinds het invoege treden op 28 december 2018 van de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie wordt er verwacht van elke verzekeringstussenpersoon dat hij of zij op een professionele wijze  de klachten van de consumenten, zijn of haar klanten, kan behandelen.

Elke verzekeringstussenpersoon moet ervoor zorgen dat iedere klager in elk geval een antwoord ontvangt.

Procedure

Als een klant een klacht wil neerleggen, dan zal hem of haar het bestand met het hiervoor opgestelde formulier bezorgd worden. Natuurlijk kan dit formulier ook op papier aan deze klant bezorgd worden.

Bij ontvangst van het ingevulde klachtenformulier zal de klacht een nummer ontvangen. Dit nummer zal de volgende structuur hebben : Jaar/001.

Hierna zal een bevestigingsbrief gestuurd worden aan de betrokken klant.

Klacht tegen een verzekeringsonderneming.

Als de klacht gaat over een activiteit of het ontbreken hiervan van een verzekeringsonderneming, dan de NV Zakenkantoor Vandenberghe contact opnemen met deze verzekeringsonderneming om de klacht te bespreken met de betrokken diensten en verantwoordelijken.

Als dit geen resultaat met zich meebrengt, dan zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe de betrokken klant aanraden om bij de betrokken verzekeringsonderneming klacht neer te leggen. Hij zal de klant hierbij helpen.

Hierna zal deze klacht ook opgevolgd worden door de NV Zakenkantoor Vandenberghe. De betrokken klant zal steeds op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken.

Als dit ook geen resultaat oplevert, dan zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe de betrokken klant aanraden om klacht neer te leggen bij de ombudsman van de verzekeringen. de NV Zakenkantoor Vandenberghe zal de klant ook hierbij helpen.

Ook deze klacht zal mee opgevolgd worden door de NV Zakenkantoor Vandenberghe. Ook in dit geval zal de betrokken klant steeds op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken.

Klacht tegen de NV Zakenkantoor Vandenberghe.

Als de klacht handelt over een activiteit of het ontbreken hiervan van de NV Zakenkantoor Vandenberghe, dan zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe eerst nakijken of de klacht gegrond is. Als dit niet het geval is, dan zal hij dit schriftelijk en geargumenteerd aan de betrokken klant mededelen.

Als de klacht wel gegrond is, dan zal hij als in het werk instellen om een aanvaarbare oplossing aan te bieden, waar het kan, in samenwerking met de betrokken verzekeringsonderneming(en).

In het voorkomend geval zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aanspreken om tussen te komen.

Gezien de specifieke situatie van de NV Zakenkantoor Vandenberghe, hij werkt namelijk alleen, kan hij de mogelijke klacht voorleggen aan externe en neutrale experten, zoals een gespecialiseerde advocaat, notaris, accountant, e.d, om hen advies te vragen over de ontvankelijkheid van de klacht.

Ook in een dergelijk geval zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe de betrokken klant steeds schriftelijk op de hoogte houden van de gang van zaken.

Einde van een klacht.

Wanneer de klacht behandeld is, dan zal de NV Zakenkantoor Vandenberghe een duidelijk verslag opstellen van het verloop van de klacht. Dit zal bezorgd worden aan de betrokken klant en zal door deze laatste ondertekend worden voor akkoord en ontvangst.

Archivering van de klachten.

De NV Zakenkantoor Vandenberghe zal een afzonderlijk register bijhouden waarin hij chronologisch de behandelde klachten zal registeren. Het dossier van de klacht zal geklasseerd worden in het respectieve dossier van de klant.