Privacy verklaring Zakenkantoor Vandenberghe NV

 

1. Kader

Deze privacy verklaring betreft het Zakenkantoor Vandenberghe NV, maatschappelijke zetel Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare met ondernemingsnummer RPR 0435.451.410.

Zakenkantoor Vandenberghe NV neemt uw privacy ernstig en doet er alles aan om deze te waarborgen.

We houden ons dan ook aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming EU 2016/679 (ook AVG, General Data Protection Regulation of GDPR genoemd).

Deze privacyverklaring en alle hierna beschreven zaken zijn van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, experten, advocaten, schadelijders, aannemers die we in het kader van een bankactiviteit en verzekeringsactiviteit een professionele relatie mee gehad hebben.

Hierna leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we ze gebruiken.

2. Principes

Zakenkantoor Vandenberghe NV houdt deze persoonsgegevens bij die nodig zijn en gebruikt worden in overeenstemming met het doel van de vennootschap.

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. Zo zijn ondermeer de e-mailboxen beschermd met een paswoord.

Via deze privacy verklaring brengen wij u op de hoogte van uw rechten van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze verklaring of indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen dan kan u steeds contact opnemen met ons via:

Zakenkantoor Vandenberghe NV
Schoolstraat 1
8800 Roeselare
info@zvdb.be
+32 51 25 11 11

3. Gegevensverwerking

Zakenkantoor Vandenberghe NV verwerkt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en voor specifieke rechtsgronden.

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. beleggersprofielen, aanvraagformulieren, verzekeringsvoorstellen, schadedocumenten, persoonlijk telefonisch/e-mail-contact, e.a.).

A. Voor de activiteiten als bankagent

Zakenkantoor Vandenberghe NV is bankagent en kredietagent voor AXA Bank Belgium N.V., Troonplein 1 te 1 000 Brussel.

De gegevens voor deze activiteit worden bewaard en verwerkt door AXA Bank Belgium N.V. RPR 040.4476.835.

Voor de consultatie van de persoonsgegevens kan u AXA Bank Belgium N.V. contacteren via
- 32 2 678 61 11
- Via de homebanking
- Via ons kantoor

B. Voor de activiteiten als verzekeringsmakelaar

Zakenkantoor Vandenberghe NV werkt voor de verzekeringsactiviteit met Portima.

Portima treedt op als onderaannemer voor de gegeven die via AS/Web uitgewisseld worden met de maatschappijen en voor de gegevens die bewaard worden in het Brio-4You-beheercontract.

Het AS/Web-contract beschermt uw gegevens conform de bescherming van persoonsgegevens, in het kader van de overdracht van EDI-berichten via AS/Web

Het Brio-4You-contract beschermt uw persoonsgegevens.

4. Hoe bewaart Zakenkantoor Vandenberghe NV bvba persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo wordt het geheel van beschikbare persoonsgegevens bijgehouden bij hogervermelde beheerders AXA Bank Belgium of Brio. Een lokale kopie van een deel van die gegevens kan zich op de persoonlijke PC bevinden van een of meerdere personeelsleden van Zakenkantoor Vandenberghe NV, met een automatische kopie in de afgeschermde OneDriveTM cloudoplossing van Microsoft of centrale server van het kantoor.

Deze persoonlijke PC zijn beveiligd met paswoord en/biometrische toegangscontrole en worden met een virusscanner en systematische security updates onderhouden.

Deze database is enkel toegankelijk door de personeelsleden of vennoten van de vennootschap die aan geheimhouding ervan zijn gehouden en zich bewust zijn van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht er zich ondanks al deze maatregelen toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

5. Aan wie verstrekt Zakenkantoor Vandenberghe NV bvba persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij, verwerkers, verstrekken indien dit noodzakelijk is in het kader van onze activiteit als bankagent of verzekeringsmakelaar.

Verder worden door jou verstrekte gegevens net aan andere derden doorgegeven of verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen of geven wij ze door voor commercieel nut.

Uw persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met andere derden, indien u ons hier toestemming voor geeft. U hebt vanzelfsprekend het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Aanvullende bepalingen

Zakenkantoor Vandenberghe NV bewaart de persoonsgegevens met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op beperking van de verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om gemotiveerd te bepalen of u verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van de gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen of bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het bovenvermelde adres kan u ons contacteren om u rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie van uw vraag. Wij kunnen u vragen om u op passende, sluitende wijze te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u om ons via een van de in vorige alinea wegen te willen contacteren.

Daarnaast heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), bereikbaar op
Drukperssstraat 35
1000 Brussel of via
Commission@privacycommission.be

Zakenkantoor Vandenberghe NV kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 25 februari 2019